Contributie

Ieder lid van Hockeyclub Etten-Leur is contributie verschuldigd, met uitzondering van onze Ereleden, die volgens de statuten zijn vrijgesteld van de contributieverplichting.

Hoogte contributie

Hoeveel contributie je betaalt, is afhankelijk van de leeftijdscategorie waarbinnen je valt op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Zie hieronder de huidige contributiegelden.

De contributie wordt volgens art. 8 van het Huishoudelijk Reglement jaarlijks aangepast met het prijsindexcijfer van de maand januari.

Leeftijdscategorie
2021/2022
Toeslag prestatieteam*
Basislid  
€ 62,00
         
Senioren/Veteranen  
€ 290,00
  + € 65,00 (H1, D1 en DJ1)
DUO lidmaaschap (senioren)  
€ 204,00
   
Trimmers/trainingslid  
€ 192,00
   
Trimteam ochtenden  
€ 135,00
   
         
A jeugd  
€ 246,00
  + € 55,00
B jeugd  
€ 246,00
  + € 50,00
C-D jeugd  
€ 246,00
  + € 40,00
         
E jeugd  
€ 212,00
   
F jeugd  
€ 169,00
   
Trainingslid Jongste F jeugd  
€ 123,00
   
   
 
   
Inschrijfgeld**  
€ 50,00
   

Leeftijdscategorie
2021/2022
Hockeyschool  
€ 138,00
Ukkiehockey  
€ 113,00
   
 
Inschrijfgeld**  
€ 25,00

Toelichting:
*  
Als er vier of meer teams in een categorie zijn, beschouwen we de eerste twee teams als prestatieteam. Als er drie of minder teams in een categorie zijn, is alleen het eerste elftal een prestatieteam. Uitzondering is de A- en B-jeugd. Daar is alleen het eerste team elftal een prestatieteam.
**  
Je betaalt eenmalig inschrijfgeld bij aanmelding of bij hernieuwde aanmelding twee seizoenen nadat je je hebt afgemeld.

Wat kan nog meer van invloed zijn op de contributie?

  1. Gezinskorting: als er van één gezin meer dan 2 personen lid zijn van HCEL, is op elk gezinslid gezinskorting van toepassing. Ieder nieuw (gezins-)lid nemen we mee in de berekening van de korting, als de aanmelding heeft plaatsgevonden in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. De hoogte van de korting is afhankelijk van het aantal gezinsleden dat lid is.
  2. Inschrijfgeld: ieder lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Inschrijfgeld is niet verschuldigd bij hernieuwde aanmelding, als deze plaatsvindt binnen twee seizoenen na afmelding. Het seizoen loopt van 1 juli van het ene jaar t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
  3. Inschrijving in de loop van het seizoen: dan wordt naar rato een berekening van de contributie toegepast. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de penningmeester via [email protected].

Betalingstermijn en betalingsregelingen

De verschuldigde contributie wordt in drie termijnen geïncasseerd (eind september, eind oktober en eind november). Bij aanmelding gedurende het seizoen vindt de incasso gedurende het seizoen plaats.

Meedoen Hart van West Brabant

Onder bepaalde omstandigheden kan (een deel van) de contributie worden betaald door de stichting Meedoen Hart van West Brabant. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de website van Meedoen Hart van West Brabant (https://meedoenhartvanwestbrabant.nl/).

Overige vragen

Heb je andere vragen over de contributie? Neem dan contact op met [email protected].